HT Kirsi Pauliina Kallio työskentelee akatemiatutkijana Tampereen yliopiston Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmässä, joka on osa Suomen Akatemian RELATE -huippututkimusyksikköä. Keskeisiin tutkimusharrasteisiin kuuluvat poliittisen subjektiuden ja toimijuuden kysymykset, arkisen ja muodollisen politiikan rajapinnat, suhteellinen tilallisuus ja politiikan kontekstuaalisuus, lasten ja nuorten poliittinen elämä sekä uusimpana tutkimusalueena koettu pakolaisuus ja humanitaarinen rajankäynti. Kallio on toiminut koko tutkijanuransa ajan aktiivisesti suomalaisessa tiedepolitiikassa ja seuratoiminnassa, yhteistyössä kansainvälisten verkostojen kanssa. Tällä hetkellä hän on AYS:n puheenjohtaja, Fennia-lehden toimittaja, TSV:n hallituksen varajäsen, mukana Kotilava-hankkeessa sekä toimii Julkea!-hankkeen vastuullisena johtajana.

FT Niko Humalisto toimii tutkijatohtorina Suomen Akatemian yhteisrahoittamassa QUMARE-hankkeessa, jossa tarkastellaan lannan kvalifioitumista energia- ja kierrätysravinneresurssina. Hän väitteli maantieteestä Turun yliopistossa, mutta nykyisenä työnantajana on Itä-Suomen yliopisto. Kiinnostuksen kohteinaan Humalistolla on politiikan ja spatiaalisten suhteiden yllätykselliset muutokset ja topologinen ajattelu. Hänet valittiin vuonna 2017 Suomen Maantieteellisen Seuran varapuheenjohtajaksi.

HT Minna Kaljonen toimii erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Hän on tutkinut laajasti ruoan tuotannon ja kulutuksen ympäristöpolitiikkaa ja -ohjausta. Hän on tutkimuksessaan soveltanut ja kehittänyt erilaisia dialogisia tapoja, joilla tutkimus voi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Hän on väitellyt vuonna 2011 Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun alue- ja ympäristötieteen laitoksella. Kaljonen on toiminut vuodesta 2017 alkaen YHYS ry:n puheenjohtajana.

FT Hannu Linkola on maantieteen oppihistoriasta, suomalaisesta maisemapolitiikasta, kartografiasta sekä yhteiskunnallisista valtasuhteista kiinnostunut tukija, joka toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Yliopiston lisäksi Linkola on työskennellyt ympäristöhallinnossa ja osallistunut esimerkiksi valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointien ohjausryhmän toimintaan. Linkola on Suomen Maantieteellisen aikakauskirja Terran päätoimittaja, joka on seurannut tieteellisen julkaisemisen ja kustannustoiminnan kehittämistä myös Suomen tiedekustantajien liiton varapuheenjohtajana, sihteerinä ja hallituksen jäsenenä. Hän on myös Kulttuuriympäristötutkimuksen seuran puheenjohtaja. Vapaa-ajallaan Linkola harrastaa intohimoisesti musiikkia ja toimii muun muassa Soundin avustajana.

FM (FT väitös 8/17) Heli Ponto tutkii väitöskirjassaan nuorten paikkakokemuksia ja arkista liikkumista kaupunkiympäristössä. Hän on myös tutkinut tutkimus- ja yritysrahoitusta sekä tietointensiivisiä ympäristöjä talousmaantieteen näkökulmasta. Hän työskentelee Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Ponto on Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran hallituksen varajäsen ja Versus-toimittaja.


FT Jussi Semi toimii projektitutkijana Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteen laitoksella. Semi väitteli vuonna 2010 maantieteen oppiaineesta. Väitöksen jälkeen hän on tutkinut parveketupakointia, asuinalueiden hyvinvointia, kaupunkisuunnitteluun osallistumista ja Viipurin kaupunkisuunnittelua 1920- ja 1930 -luvuilla. Tällä hetkellä Semi tutkii Kajaanin teollista ja jälkiteollista kehitystä. Semi on toiminut vuodesta 2017 alkaen yhdessä Nina Nygrenin kanssa Alue ja Ympäristö -lehden päätoimittajana.

YTT Jarno Valkonen työskentelee pohjoisten yhteiskuntien muutoksen professorina Lapin yliopistossa. Hän on ympäristösosiologi, joka on tutkinut laajasti luonnonkäytön politiikkaa, luontoperusteisia elinkeinoja, palvelu- ja sesonkityötä, etnisyyttä ja paikallista tietoa. Tällä hetkellä hän johtaa Jäteyhteiskunta-projektia, jossa tarkastellaan yhdyskuntajätteen hallintaa Suomessa. Valkonen on toiminut Sosiologia-lehden päätoimittajan vuosina 2011– 2013. Hän on YHYS ry:n johtokunnan jäsen.

KoordinaattoriT

Julkea! -hankkeen koordinaattori, YTM Pieta Hyvärinen on opiskellut ympäristöpolitiikkaa ja sukupuolentutkimusta Tampereen yliopistossa ja tutkii nyt väitöskirjassaan ruoantuotantoa feministisen uusmaterialismin ja moninaisten talouksien työkaluilla. Hyvärinen on vastuussa hankkeen koordinoinnista ja toteutuksesta yhdessä ohjausryhmän kanssa.


Pulkka on Versus-verkkojulkaisun kehityskoordinaattori. Versuksen lisäksi Pulkka toimii vuonna 2018 ulkopuolisena tutkijana Suomen ympäristökeskuksella. Pulkka suunnittelee ja toteuttaa Versus-verkkojulkaisun yhdessä seurojen ja Julkean! ohjausryhmän kanssa.